Mange kommuner har utfordring med med å ta gode velferdsteknologiprosjekter over i daglig tjenestedrift. 

Dignio har hatt stort fokus på dette i sin virksomhet og bygget opp kompetanse og konseptuell kunnskap på dette. I samarbeid med kommuner har vi bidratt med ulik fagkompetanse for å implementere velferdsteknologi og ny metodikk i tjenesten.

For at denne tjenesten skal fungerer i organisasjonen krever det kunnskap om kommunal helsetjeneste, helsefaglig kunnskap,organisasjonskunnskap, prosjektkunnskap og kunnskap om endringsmetodikk.

Dignio har derfor etablert et helhetlig konsept som kan hjelpe organisasjonen med implementering som en en del av tjenesteforløpet sammen med de andre tjenester som tilbys.

Opplæring

Systematisk opplæringsprogram av helsepersonell i bruk av Dignio sin teknologi og hvordan den kan brukes som en del av tjenesten for å bedre kvalitet, tjenesteforløp og brukervennlighet innenfor målgruppene. Området ledes av erfaren sykepleier og høyskolelektor med lang erfaring innenfor kommunal helsetjeneste og utdanning av sykepleier.

Medisinsk-faglig støtte

Dignio har fokus på oppfølging på avstand av kronisk syke. Dette innebærer ny metodikk i behandling og oppfølging av pasienter. Tjenesten må være forsvarlig og  fokusere på helsepersonellets kompetanse, roller og samhandling. Dignio kan bidra til kompetanse-økning samt kunnskap om medisinsk - faglig organisering og nødvendig samhandling. Området ledes av lege med lang erfaring som fastlege,kommuneoverlege og med kommunal helseadministrasjon.

Prosjektstøtte

Hjelp til gjennomføring av velferdsteknologiprosjekter med fokus på handlingsrettet oppgavegjennomføring, ROS analyser og bruk av LEAN metodikk for analyse av nødvendige organisasjonsendringer eller justeringer. Området ledes av erfaren prosjektleder og siviløkonom som har erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter.

Tjenestedesign

Tjenestedesign har som metodikk fått en sterk posisjon i helsetjenesten med fokus på endring i tjenesten og har spesielt lykkes med brukerfokus i metodikken. Metoden er konkret, håndterlig og gjennomførbar og har innen dette området vist seg nyttig. Dignio har benyttet metodikken  i eksisterende implementeringsprosjekter og har tett samarbeid med firma som leverer denne tjenesten og har mye erfaring fra velferdsteknologiområdet.

Logistikk

Innføring av velferdsteknologi setter store krav til håndtering av utstyr; utplassering, oppbevaring, oversikt , vedlikehold og kommunikasjon. Dignio har over lang tid jobbet med dette området for at dette skal fungere smidig og sikkert for organisasjon og brukere. Dignio kan bidra med praktisk kunnskap om systemer og samarbeid i prosjekter og leveranser for å sikre dette best mulig. Området ledes av erfaren sivilingeniør med nasjonal og internasjonal erfaring fra IT industrien.