Med Dignios system leveres helsetjenestene der hvor pasienten er. Pasienten får et nettbrett med MyDignio-appen sammen med relevant måleutstyr. Pasienten gjennomfører faste målinger, svarer på kliniske spørsmål og registrerer symptomer.

Resultatene overføres automatisk til det kliniske beslutningsstøttesystemet, Dignio Prevent. Helsepersonell følger opp verdiene som kommer inn og gir individuell oppfølging.

Pasienten tilegner seg kunnskap om egen helse og sykdom og kan ta velbegrunnede valg i dagliglivet.

Systemet er mobilt og stedsuavhengig. Med løsningen har helsepersonell og pasient et sikkert kommunikasjonsverktøy og den åpne pasientjournalen gir pasienten kunnskap og kontroll i eget liv.